בשל זכויות יוצרים של הגורם המפרסם, חלק מהלינקים מקשרים לאתרים הדורשים תשלום עבור המאמר. יחד עם זאת, האבסטרקט של המאמר (התקציר) מפורט במלואו. תרגום שמות המאמרים והחוקרים לעברית נעשה בתרגום חופשי ואנו מקוות שהצלחנו לנסחם בהתאם לכוונת הכותבים במקור.

סקירות מן העולם בנוגע ל- CMV מולד:

הנטל העולמי "השקט" של CMV מולד
מניקלאל, אמרי, לזרטו, בופנה, גופטה

The "silent" global burden of congenital cytomegalovirus
Manicklal S, Emery VC, Lazzarotto T, Boppana SB, Gupta RK
Clin Microbiol Rev. 2013 Jan; 26(1):86-102

סקירה של שכיחות סרולוגית של CMV  ומאפיינים דמוגרפים המקושרים לזיהום ( קישור למאמר בתשלום):
קנון, שמידט, הייד

Review of cytomegalovirus seroprevalence and demographic characteristics associated with infection
Cannon MJ, Schmid DS, Hyde TB. Rev Med Virol. 2010 Jul;
20(4):202-13

דילוג לתוכן